• Kamilianie
 • Wizytacja Kanoniczna 2018 rok
 • Kamilianie na Madagaskarze
• Dziś jest: poniedziałek, 24 czerwca 2024r. Imieniny obchodzą: Jan, Danuta Urodziny obchodzi: O. Jan Frej; Rocznica święceń: O. Zbigniew Musielak (1978)

Nagroda Świętego Kamila 2015

W dniu 11 lutego 2015 roku obchodzony jest XXIII Światowy Dzień Chorego. Dzień ten stanowi szczególną okazję do wyrażenia szacunku i uznania pracownikom służby zdrowia, wolontariuszom,

 

członkom rodziny, organizacjom oraz wszystkim tym, którzy bezinteresownie poświęcają się dla dobra chorych. Ta wyjątkowa data skłania również do refleksji nad znaczeniem cierpienia w życiu ludzkim, uwrażliwia na los potrzebujących opieki oraz pozwala wykształcić w sobie niesamolubną potrzebę towarzyszenia bliźnim w najtrudniejszych chwilach ich życia.

Z tej okazji z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej odbywa się w Warszawie IX Forum Liderów Organizacji Pacjentów, w którym uczestniczy prawie 200 liderów organizacji i stowarzyszeń pacjentów. Kluczowymi punktami dwudniowych obchodów są uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila oraz spotkanie uczestników z Ministrem Zdrowia wraz z towarzyszącymi zastępcami.

W dniu 10 lutego br. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila. Uroczystość, podczas której w sposób szczególny wyróżnione zostają osoby i instytucje zaangażowane w niesienie pomocy osobom chorym i cierpiącym. Galę poprowadzili Paulina Chylewska i Robert Janowski. Ceremonię uświetnił występ Roberta Janowskiego oraz artystów programu “Jaka to melodia”. Do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele najwyższych władz kościelnych i państwowych, artyści oraz media. Organizatorem Gali jest Zakon Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Odbywające się podczas Forum coroczne spotkanie z udziałem osób kształtujących politykę zdrowotną państwa stwarza płaszczyznę integracji środowiska organizacji i stowarzyszeń działających dla dobra pacjentów oraz umożliwia liderom poszczególnych organizacji pacjentów zwrócenie uwagi na największe problemy, z jakimi spotykają się w swej codziennej działalności. Forum ma sprzyjać inicjowaniu rozwiązań, które wpłyną na poprawę systemowej opieki nad pacjentem.

Tegoroczna merytoryczna debata odbyła się z udziałem: Ministra Zdrowia – Bartosza Arłukowicza, Sekretarza Stanu – Beaty Małeckiej-Libery, Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna Kozłowska, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Igora Radziewicza-Winnickiego, Podsekretarza Stanu – Piotra Warczyńskiego, Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji – Artura Fałka i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – Tadeusza Jędrzejczyka. Moderatorem spotkania był ks. dr Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

W tym roku debata miała miejsce w Ministerstwie Zdrowia. Fakt ten dodatkowo podniósł rangę tego cyklicznego spotkania, które z roku na rok staje się coraz ważniejszym wydarzeniem skupiającym szerokie grono organizacji pacjentów oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na kształt polityki zdrowotnej państwa.

W tym roku podczas debaty omawiane były kluczowe problemy systemu opieki zdrowotnej, z którymi na co dzień zmagają się polscy pacjenci.

Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II 13 maja 1992 roku w 11. rocznicę zamachu na Jego życie, a zarazem w 75. rocznicę objawień fatimskich. Papież wyznaczył na obchody tego Dnia 11 lutego, gdy Kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się, co roku w którymś z sanktuarium maryjnych na świecie.

Jan Paweł II ogłaszając Światowy Dzień Chorego, podkreślił, że: “ma on na celu uwrażliwienie Ludu Bożego i – w konsekwencji – wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu…”.

“Daj Boże, abym mógł umierać
z rękami zniszczonymi przez miłosierdzie”
(Św. Kamil de Lellis)

Nagroda Św. Kamila

Nagroda Św. Kamila, patrona chorych i pracowników służby zdrowia, została ustanowiona w 2007 roku z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Nagroda przyznawana jest z okazji Światowego Dnia Chorego, co roku w innej dziedzinie medycyny. Główną ideą Nagrody jest okazanie wdzięczności tym, którzy z wielką troską i bezinteresownością budują kulturę miłosierdzia, akceptacji chorych i ich rodzin, stając się głosem tych, którzy sami nie są w stanie domagać się przestrzegania swoich praw. Nagroda jest symbolem pomocy niesionej każdemu choremu, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną wiarę, czy rodzaj choroby – wyjaśnia Ks. Abp Władysław Ziółek, Metropolita Archidiecezji Łódzkiej, członek Kapituły Nagrody Św. Kamila.

Kapituła Nagrody Św. Kamila 2015

 • Elżbieta Radziszewska – Wicemarszałek Sejmu RP
 • Jego Ekscelencja Ks. Abp Władysław Ziółek – Metropolita Senior Archidiecezji Łódzkiej
 • o. dr Arkadiusz Nowak – Prowincjał Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie
 • Magdalena Bojarska – Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
 • Jadwiga Kamińska – Prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia
 • dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska – Założyciel i Prezes Fundacji Ius Medicinae
 • Eleni Tzoka – artystka, przedstawicielka świata kultury
 • Krystyna Wechmann – Prezes Federacji Stowarzyszeń “Amazonki”, Wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
 • prof. dr hab. med. Marek Jarema – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – Dziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Laureaci Nagrody Św. Kamila 2015

W dniu 10 lutego 2015 roku podczas uroczystej Gali w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie, wręczone zostały Nagrody Św. Kamila w następujących kategoriach:

1. Pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych:

 • Nagroda Główna – prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski
  W uznaniu za pionierskie osiągnięcia w medycynie oraz doniosły wkład w rozwój kardiochirurgii dziecięcej w Polsce i na świecie. W dowód wdzięczności za dotychczasową ofiarną służbę dla dobra chorych i godną naśladowania postawę lekarza oraz codzienne świadectwo miłości bliźniego.

Laureaci Nagrody Św. Kamila 2015

 • Wyróżnienie – dr n. med. Piotr Dąbrowiecki
  W uznaniu za prowadzoną z żołnierską konsekwencją walkę o każdy “oddech” chorych. Za zaangażowanie w działalność edukacyjną sprawiającą, że nowy dzień przynosi pacjentom poczucie spełnienia pomimo ograniczeń wynikających z choroby. W dowód wdzięczności za szlachetną postawę lekarza.
 • Wyróżnienie – mgr Małgorzata Murawska
  W uznaniu za całokształt Pani działań zgodnych z sensem słów modlitwy “Zapominając o sobie odnajdujemy siebie”. W dowód wdzięczności za ofiarną służbę pielęgniarską dla dobra najmłodszych pacjentów Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

2. Stowarzyszenia i organizacje pacjentów będące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami:

 • Nagroda Główna – Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO
  Za wieloletnią działalność dążącą do pogłębienia wrażliwości społecznej wobec osób chorych ze stomią oraz zwiększenia jakości ich życia w chorobie. W dowód uznania za aktywność Towarzystwa w upowszechnianiu wiedzy o chorobach układu pokarmowego.
 • Wyróżnienie – MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
  W dowód wdzięczności za prowadzoną przez wiele lat holistyczną opiekę nad osobami chorymi na mukowiscydozę, a w szczególności doceniając pionierską inicjatywę bezpłatnych wizyt zespołów wyjazdowych MUKO KOMPLEX MATIO. Za codzienną troskę o losy chorych i ich najbliższej rodziny.

Laureaci Nagrody Św. Kamila 2015

 • Wyróżnienie – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
  Za szczególne zasługi w opiece nad osobami z upośledzeniem umysłowym oraz całokształt bezinteresownych działań podejmowanych przez wiele lat dla dobra tych chorych. W dowód wdzięczności za otwarte serca, okazywaną empatię i wrażliwość społeczną.

3. Środki publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego promujący edukację zdrowotną:

 • Nagroda Główna – Zbigniew Wojtasiński
  W dowód uznania za zdobycie niekwestionowanego autorytetu zawodowego w środowisku dziennikarzy piszących o zdrowiu. Za nieustająca pasję tworzenia i osiągnięcie najwyższych standardów w dziennikarstwie zdrowotnym.
 • Wyróżnienie – Anna Jarosz
  Za to, że na łamach miesięcznika Zdrowie przedstawia Pani Redaktor problemy ważne dla chorych. Tą nagrodą pragniemy okazać uznanie za całokształt twórczości dziennikarskiej oraz profesjonalizmu Pani warsztatu dziennikarskiego. Nadto Kapituła wyraża uznanie za kształtowanie autorytetu zawodów medycznych w materiałach redakcyjnych.
 • Wyróżnienie – Anna Sojka
  Za wrażliwość na problemy zdrowotno-społeczne połączoną z determinacją niesienia pomocy potrzebującym. Za propagowanie dzieła i pamięci ś.p. Krystyny Bochenek w niezwykle rzetelnych programach pn. “Spotkania Medyczne im. Krystyny Bochenek”.

Laureaci Nagrody Św. Kamila 2015

 • Wyróżnienie – Dariusz Gnatowski
  Za wysiłek i trud włożony w działania mające na celu poprawę sytuacji chorych na cukrzycę w Polsce. Nagrodą chcemy podkreślić istotę publicznej deklaracji choroby, która w Pana życiu jest wyrazem odwagi i gotowości do rezygnacji z własnych ambicji zawodowych, aby walczyć o lepsze jutro chorych.

4. Nagroda Specjalna za wybitne osiągnięcia w służbie chorym:

 • Filomena Bielecka
  W uznaniu za dary nadziei, serca, szacunku i życzliwości bezwarunkowo ofiarowane chorym dzieciom i ich rodzicom. Za codzienną troskę o los małych pacjentów, dla których pobyt w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polski stał się jedyną nadzieją na powrót do zdrowia.
 • Bogdan Gajewski
  W dowód wdzięczności za dobro i szlachetność okazywane przez wiele lat społecznej służby w Stowarzyszeniu Chorych na Hemofilię. Za to, że służba bliźniemu stała się wartością nadrzędną w Pana codziennym życiu.
 • Ks. Jan Kaczkowski
  W dowód wdzięczności za odkrywanie nadziei w najtrudniejszych chwilach życia i ukazanie własnym przykładem, że cierpieniu można nadać sens. Za to, że poprzez ofiarną służbę chorym wyrażoną w codziennych działaniach wypełnia Ksiądz duchowy testament Świętego Kamila.

DANE KONTAKTOWE

Zakon Posługujących Chorym (Ojcowie Kamilianie), ul. Bytomska 22, 42-606 Tarnowskie Góry;
Tel.: +48 32 2857696, Fax: 3922050; Regon: 040001646, NIP: 645-17-88-973;
Konto: Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach 46 8463 0005 2001 0019 2561 0002

Logo Zakonu OO. Kamilianów

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij